Dây cuốn rơm C2 lại về kho Công ty Nông Thành Phát