Chuyện đống rơm

Chuyện đống rơm

Chuyện kể rằng có cô bé ôm rơm.
Một hạt thóc vô tình vương ở lại.
Cô gái nhỏ dường như không biết.
Hạt nẩy mầm rồi lớn mãi trong cô.

Có bà Tiên già một hôm biết chuyện.
Liền cử chàng Hoàng tử xuống bên cô.
Dùng cọng rơm Bà kết sợi chỉ hồng.
Xe duyên thắm cùng nàng nên chồng vợ.

Cô gái ấy giờ đã thành thiếu phụ.
Hạt thóc kia cũng được hóa thân rồi.
Chỉ đống rơm mãi phơi ngoài nhân thế.
Để ngày ngày cho đi nhũng cọng rơm.